ចាង ច័ន្ទតារ៉ាវត្តី - កំលោះកូនប្រាំ (Blind Audition Week 4 | The Voice Kids Cambodia Season 2)

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី 2 វគ្គ The Blind Audition សប្ដាហ៍ទី 04
កុមារី៖ ចាង ច័ន្ទតារ៉ាវត្តី អាយុ៖ 08 ឆ្នាំ
មកពីខេត្ត កំពង់ចាម
ច្រៀងបទ៖ កំលោះកូនប្រាំ
https://youtu.be/sRNHSlQstkI
facebook.com/thevoicekidscambodia
Youtube.com/thevoicekidscambodia


* Right click on the link above and choose "save target as"


the voice cambodiathe voice kids cambodiathe voicekidsthe voice kidsla vozla voixjuniorBlind auditionThe blind auditionsperformanceCHANG CHANVERTEY